Valprogram 2010

Alternativ 2000

- ett SMART val i kommunalpolitiken

Vi hoppas på Ditt stöd för vår politik den 19 september. Alternativ 2000 ställer bara upp i kommunvalet, inte i landstings eller riksdagsvalet och självklart kan man rösta på olika partier i de tre valen.

 Samverkan  Miljö   Ansvar  Resultat Trygghet

Ladda ner vårt valprogram för 2010 som pdf här!

 ALTERNATIV  2000  - DET BLOCKFRIA  LOKALA ALTERNATIVET

 Alternativ 2000 är kommunens lokala parti, som står helt fritt från rikspartierna.  Vår ideologi vilar på humanismens grund, där varje kommuninvånare är betydelsefull. Vi vill bryta blocktänkandet i kommunpolitiken och menar att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar till höger eller vänster. Att Samverka med andra känns naturligt för oss. Vi sätter hela kommunens utveckling främst och slår vakt om barn, skola, ungdom och omsorgen om äldre och funktionshindrade.
En ansvarfull ekonomisk politik är en förutsättning för detta.

 Den kommunala demokratin och medborgarnas inflytande måste öka. Det behövs mer av dialog i politiken och mindre av prestige och kritik av meningsmotståndare. Vi vill lyfta fram det politiska ledarskapet och tydliggöra gränserna mellan politikernas och tjänstemännens beslutsområden.

 Alternativ 2000 har de två senaste mandatperioderna, med periodvis svåra ekonomiska förutsättningar, tagit Ansvar för kommunen i koalition med andra partier. Även om vi i sådana lägen har behövt kompromissa tycker vi ändå att vi kunnat hålla en rak linje och att vi den gångna mandatperioden fått gehör för mycket av det vi förde fram i förra valrörelsen.  Exempel på detta är att: 

 - vi tillfört 3 miljoner kronor till barn/elever i behov av särskilt stöd

- lärartätheten i skolan har ökat

- ett äldreboende i Flens tätort är på gång

- ett kraftfullt arbete att utveckla hela kommunen  i "Färdplan Flen" har startat

- en uppsnyggning av Flen och dess omgivningar pågår

- betoning på folkhälsa och brottsförebyggande arbete sker

- Hammarvallen äntligen har utrustats med allvädersbanor

- utveckling av mötesplatser, t.ex. Godsmagasinet, har skett

- Sundtorpsområdet i Mellösa börjar exploateras

- politikerarvodena har frysts under detta år

 Det är viktigt att betona att många politiska beslut tas i full enighet i kommunpolitiken - en Samverkan som vi ytterligare vill öka.                                                                                                 

 Hela kommunens utveckling                                                                          
Avgörande för att klara en bra servicenivå i vår kommun är att vi i första hand är med och skapar arbetstillfällen i hela kommun och därför prioriterar ett bra näringslivsklimat.

I andra hand är det viktigt att vi försöker förbättra kommunikationerna till arbetsmarknad och utbildning som finns i vårt närområde.

 

 

Vi kommer att arbeta för:

 • - att kommunen aktivt medverkar till att utveckla de nätverk som finns i kommunen och till att en ytterligare förbättrad dialog och Samverkan mellan företag och kommun kommer till stånd.
 • - att utveckla vår näringslivsfunktion ytterligare, som hjälp både för befintliga företag och till dem som vill starta nytt eller etablera sig här.
 • - att "Färdplan Flen" successivt utvidgas till alla kommundelar och landsbygd
 • - att sysselsättningsmöjligheterna på landsbygden uppmärksammas mer
 • - att entreprenörsutbildningen får större plats på såväl gymnasium som högstadium
 • - att öka mindre företags möjligheter att delta i kommunal upphandling
 • - att betona de möjligheter som en utökad turism, t.ex. runt Båven, ger oss
 • - att Samverkan med Mälardalens högskola byggs ut
 • - att kommunikationerna på vägar/järnvägar förbättras och att Skavstas betydelse nyttjas bättre från kommunens sida
 • - att man utreder TGOJ-banans möjligheter för persontrafik samt ett framtida tågstopp i Sparreholm

En bra livsMiljö och en hållbar utveckling
En god livsMiljö och en god folkhälsa blir allt viktigare. Därför är det viktigt att vi kan er -bjuda både attraktiva boendemiljöer och en livsMiljö som vi trivs med. Vi måste också se oss som en del i en global utveckling och söka bidra med insatser för att minska Miljöbelastningen. Vi vill åter uppleva Flen som en trädgårdsstad med småstadens charm. De hus som blivit byggda mellan 1960 och år 2000 kan vi inte göra så mycket åt, men vi kan skapa fler blomster- och trädplanteringar som förskönar miljön. När nya hus ska byggas i centrum kommer vi att arbeta för att det blir hus som passar in i en trädgårdsstad.

 

Vi kommer att arbeta för:

 •  - att kommunen på sikt gör skäl för begreppet "trädgårdsstad" med mer av småhus och mindre hyreshus.
 • - fortsätta att utveckla attraktiva boendeMiljöer
 • - att den uppsnyggning som skett av tätorten också utsträcks till kommundelarna
 • - att trafikMiljön ses över genom olika slag av åtgärder (farthindrande insatser mm)
 • - att matavfall återvinns som biogas och att tankställe för biogas finns i kommunen
 • - att torghandel inför på centralplan som i övrigt görs mer inbjudande
 • - att 25% av råvarorna till maten i skola/äldreomsorg skall vara ekologisk/kravodlad
 • - att fler tillagningskök inrättas för bättre kvalitet och mindre transporter
 • - att undervisning om ekologiska och närodlade livsmedel ökas i skolan
 • - att en årlig plan för färdigställande cykelvägar/banor görs
 • - att öka återvinning av avfall med t.ex. en "second handbutik" på Frutorpstippen.
 • - att sopsorteringen förbättras och att påverka förpacknings- och tidningsindustrin så att fler Miljöstationer sätts upp (t.ex i Vadsbro)
 • - att vattekvaliteten i Gårdsjön ytterligare förbättras med mål att åter kunna bada där
 • - att solenergi, biogas och vindkraftsel beaktas i större utsträckning vid kommunala energibeslut

 

 Vi kommer att arbeta för:

Vi vill skapa Sörmlands bästa skola - där alla elever lyckas   
Att satsa på barn och unga är den bästa investeringen för framtiden. Det ger trygga barn och ungdomar med framtidstro och kompetens och på sikt gynnar det den kommunala ekonomin.

Alternativ 2000 har tagit fram en skolpolitisk strategi där vi tar ett nödvändigt helhetsgrepp -från förskola till gymnasium - så att vår skola utvecklas och blir den bästa skolan i Sörmland.

 • - att 100 % av våra barn och ungdomar når målen i läroplanen
 • - att sätta eleven och elevens kunskaper i centrum
 • - att öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan/grundskolan
 • - att höja lärartätheten - först och främst i tidigare åldrar
 • - att alla lärare i grundskolan/gymnasiet skall vara behöriga för de tjänster de har
 • - att behålla nuvarande små skolor i kommundelar och tätort
 • - att även skolbarnsomsorgen får nödvändiga resurser
 • - att lyfta fram kulturskolan
 • - att ännu bättre ta till vara personalens och föräldrarnas engagemang
 • - att se gymnasiet som en strategisk resurs för kommunen
 • - att möjlighet skapas för att utvärdera lärare och rektorers insatser

 En attraktiv kommun för ungdomarna - Flen årets ungdomskommun före 2015!Det skall vara tryggt och kul att vara ung i vår kommun, så att man gärna vill bo kvar när man blir vuxen. Vi vill också att ungdomar, som efter skoltiden lämnar vår kommun, för högre studier, senare återkommer när de bildar familj. Det är därför viktigt att våra ungdomar har med sig en så positiv bild som möjligt av kommunen och känner att de har möjlighet att påverka sin situation och sin framtid här.

 

Vi kommer att arbeta för:

-  att Flen ska bli årets ungdomskommun före 2015

-  att ungdomar ska känna att vi som politiker jobbar MED dem och inte bara FÖR dem - 

   framtidsboxen är ett bra exempel på detta

-  att färdigställa skjortan i samarbete med ungdomar och föreningslivet

-  att alla ungdomar får sommarjobb

-  att förbättra möjligheter till kollektivtrafik mellan kommundelar och tätort  - inte minst på 

   kvällar och helger

-  att skapa fler möjligheter till aktiviteter typ skateboard, utegym, frisbeegolf m.m.

 

En social verksamhet som ger Trygghet 

Oavsett social situation skall alla våra innevånare känna Trygghet och uppleva att de får det stöd de behöver i livets olika skeden. Vi måste ha beredskap för att möta de behov som en alltmer åldrande befolkning kommer att ställa på kommunen. Vi måste också förbättra integrationen av flyktingar och ta till vara den mångfald dessa erbjuder - här har Alternativ 2000 tagit fram ett integrationspolitiskt program. Vi kommer att arbeta för:

 • - att integrationsarbetet av våra invandrare kraftigt förbättras och här går kvalitet i mottagandet före kvantitet
 • - att fler trygghets-/seniorboenden byggs runt om i kommunen bl.a. på Bolmängen
 • - att makar får rätt att bo tillsammans även när en av dem behöver särskilt äldreboende
 • - att läkarresurser finns kopplade till varje äldreboende
 • - att missbruksvården byggs ut på hemmaplan
 • - att arbetslinjen går före bidragslinjen
 • - att trygghetsskapande åtgärder i vår kommun får ökad tyngd

Kultur, fritid och föreningsliv - en föreningsmiljon införs

Ett bra kultur - och fritidsliv ökar attraktiviteten hos kommunen. Det är därför viktigt att skapa mötesplatser runt om i kommunen. Ett rikt föreningsliv med alla de eldsjälar som finns i kommunen är av avgörande betydelse för att möjliggöra en rik fritid för barn/ungdomar och vuxna. 

Vi kommer att arbeta för:

 • - att införa en s.k. föreningsmiljon ur vilken föreningar kan söka bidrag vid olika arrangemang
 • - att Skjortan färdigställs och Godsmagasinet används mer
 • - att utveckla fler mötesplatser för kultur och vård av kulturmiljöer t.ex. i Årdala
 • - att biografen i Flen räddas
 • - att skapa en aktivitetspark i Sveaparken och rusta motionsspåren
 • - att Samverkan med bygderåden stärks
 • - att Å - promenaden vid Flensån och vandringsled runt Gårdsjön blir verklighet
 • - att trivselskapande åtgärder runt bostäder prioriteras

 

En bättre dialog och fördjupad kommunal demokrati

 Vi politiker har fått ett uppdrag i förtroende från väljarna att sköta kommunens angelägenheter. Det är ett stort Ansvar och självklart måste det politiska arbetet därför ske i nära dialog med våra uppdragsgivare. Vi måste bli bättre på att lyssna och att förklara våra beslut och ställningstagande.

 

Vi kommer att arbeta för:

 • - att öka möjligheterna till dialog med kommuninvånarna t.ex. via Internet och att inhämta medborgarnas åsikter innan viktiga beslut fattas.
 •  -  ett kraftfullt och lyhört politiskt ledarskap och att göra gränsen mellan politikers och tjänstemäns ansvarsområde tydligare. Politikerna beslutar och tjänstemännen verkställer dessa beslut. 
 • - att politiker och tjänstemän föregår med gott exempel och att vi ger akt på vilka signaler som sänds ut till medborgarna, t.ex. att inte höja politikerarvoden i spartider
 • - att invånarna får rätt att ställa s.k. medborgarfrågor direkt i fullmäktige

En mål- och Resultatinriktad verksamhet

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, när den kommunala servicen skall utvecklas och förnyas. Tillit och förtroende för våra medarbetare är avgörande för ett bra Resultat.

Vi kommer att arbeta för:

 •  -  att korta vägarna från beslut till genomförande
 • - att våra medarbetare skall känna att de har politikernas förtroende och tvärtom
 • - att vi får fler ledare i stället för chefer
 • - att ständigt utveckla den egna personalens kompetens
 • - uppmuntra personalen att komma med förslag till förändringar av den egna verksamheten

                                                                                                       

Vi skall ha en ekonomi i långsiktig balans - det kan vi aldrig tumma på !

Alternativ 2000 har tagit ekonomiskt Ansvar i två mandatperioder då det varit svåra ekonomiska kriser runt om i världen. Vi har dock behållit en god ekonomi med hög soliditet och likviditet och vi har inga skulder. Kommunalskatten är nästan lägst i länet.

Att ha en långsiktigt sund ekonomi är ett huvudmål för oss i Alternativ 2000. Det behövs för att möta de utmaningar vi står inför och det ger oss också en större valfrihet. 

Självklart kostar de förslag vi presenterat pengar, men de ökar också attraktiviteten i kommunen, vilket i sin tur genererar intäkter. Om befolkningen t.ex. ökar med 100 personer stiger intäkterna med 4,5 miljoner. Många av våra satsningar är av förebyggande karaktär.

 Vi måste ständigt se över den kommunala verksamheten i syfte att nå kostnadseffektivitet t.ex. genom mer Samverkan på alla plan, få till stånd effektivare lokalanvändning o.s.v.  Vi måste bli bättre på att söka EU-bidrag och andra stöd.

 Vi hoppas på Ditt stöd för vår politik den 19 september. Alternativ 2000 ställer bara upp i kommunvalet, inte i landstings eller riksdagsvalet och självklart kan man rösta på olika partier i de tre valen.

Samverkan   Miljö   Ansvar  Resultat  Trygghet