Vill du utveckla Flen ?

Nu närmar sig nästa val!

   Lars Falk    Lars Falk

A2000 kommer i god tid att presentera sitt valprogram.

I vår valbroschyr, se Vår politik här på hemsidan, framgår vår politik som vi för denna mandatperiod. Vi lyfter fram att A2 är ett lokalt parti som står fritt från blocken till höger och vänster och att vi vill ha mer samverkan i kommunpolitiken.

Denna mandatperiod samverkar A2000 med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vår avsikt är att i kommande valrörelse gå fram med ett eget valprogram men är givetvis beredda att samarbeta med det eller de partier som där vi få gehör för vår politik.

Gruppbild på a2000

 Skolan är vårt viktigaste område och vi vill stärka denna på två sätt. Dels behövs mer resurser och en ökad lärartäthet. Dels måste skolans inre arbete bli tydligare och vi vill ta ett helhetsgrepp på skolan vilket vi redovisar i vår skolpolitiska strategi som har som mål att inom kommande mandatperiod skapa länets bästa skola där alla får lyckas.

Ungdomsfrågorna och föreningslivet lyfts fram. Ungdomarnas inflytande skall öka och vi vill snarast göra färdigt Skjortan. Vi vill att vår kommun skall bli "Sveriges ungdomskommun" senast 2015. Föreningslivet är mycket viktigt för kommunens attraktionskraft och därför vill vi avsätta en miljon som föreningarna kan söka bidrag för när man vill genomföra någon speciell aktivitet.

Trygghet - inte minst för de äldre - är också ett prioriterat område. Det behövs flera trygghetsboenden och självklart skall make/maka få fortsätta att bo ihop även om en av dem behöver särskilt boende.

Tretton punkter/förslag i valprogrammet handlar om olika insatser för en bra livsmiljö för kommuninvånarna och om hållbar utveckling. Vi vill bl.a. att Flen mer skall bli en trädgårdsstad med småstadens charm. Vi vill också ha mer av närodlade och ekologiska råvaror och småskalighet.

En förutsättning att klara ovannämnda satsningar är förstås att kommunen utvecklas i positiv riktning. Här betonar vi vikten av "Färdplan Flen" i hela kommunen. Vi skall få fler arbetstillfällen genom att förbättra samverkan i olika nätverk mellan kommun och näringsliv, stärka näringslivsfunktionen i kommunen och arbeta för bättre kommunikationer.

Vi skall ha en ekonomi i långsiktig balans och det är viktigt att betona att många av de åtgärder som föreslås är av förebyggande art som spar pengar i framtiden. Vi skall fortsätta att se över den kommunala verksamheten och öka kostnadseffektiviteten genom mer samverkan, effektivare lokalanvändning och genom att se över upphandlingsrutinerna.

Det behövs också ett kraftfull men också lyhört politiskt ledarskap och att vi som politiker lyssnar och hämtar in våra uppdragsgivares d.v.s. kommuninvånarnas synpunkter innan viktiga beslut fattas.

Alternativ 2000 är ett lokalt parti som bara ställer upp i kommunvalet.

Lars Falk
Ordförande i Alternativ 2000